Portrait by Tracy Yatsko.

Portrait by Tracy Yatsko. A green tree python naps peacefully inside his exhibit at the Philadelphia Zoo on Sunday, Nov. 26, 2017.